+45 75 55 50 93

Salg & leveringsbetingelser

BPI CHAMBERS APS
ALMINDELIGE SALGS- & LEVERINGSBETINGELSER

1. ALMINDELIGT: Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for Benny Petersen Industriservice ApS ( i det efterfølgende benævnt BPI ), såfremt der ikke ligger anden skriftlig aftale, og anses for bin­dende ved købers accept af tilbud fra BPI

2. TILBUD: er gyldige i indtil 1 mdr. fra udskrifts­dato, med mindre andet er utrykkeligt aftalt. Mellemsalg forbeholdes. BPI har ret til godtgø­relse for omkostningsstigninger i tiden efter til­budsdatoen som følge af ændringer i valutakurser offentlige skatter og afgifter samt i udgifter til ma­terialer, lønninger og transport. 2A. Bilagsmateriale, som er leveret med afgivne tilbud, er BPI's ejendom. Materialet må ikke misbruges eller videregives til tredje person, og skal på forlangende, hvis tilbudet ikke fører til ordre, leveres tilbage til BPI.

3. PRISER: er, hvor andet ikke foreligger, angivet ab fabrik, ekskl. Moms og evt. andre offentlige afgifter og gebyrer.

4. ORDRER: modtages, bekræftes og udføres såvel leveringsmæssigt som prismæssigt under forbehold for force majeure og andre forhold, som BPI ikke er herre over.

5. LEVERINGSTIDEN: regnes fra den dato, ordren og alle nødvendige oplysninger for ordrens gen­nemførsel er indgået til BPI. BPI påtager sig un­der ingen form erstatningspligt for forsinket leve­ring, ligesom forsinket levering ikke berettiger køber til annullering af ordren.

6. LEVERING: sker " ab fabrik" BPI's adresse i Veerst 6600 Vejen i henhold til seneste udgave af Incoterms fra det Internationale Handelskam­mer ( ICC), med mindre andet er aftalt.

7. BETALING: Betalingsbetingelser er, med min­dre andet er aftalt, fakturadato + 30 dage, efter hvilket tidspunkt der beregnes morarente med 2% pr. påbegyndt mdr.Mindre fejl og mangler samt mindre leveringsbetingelser berettiger ikke til tilbageholdelse af nogen del af betalingen. Ved kreditsalg forbliver leverede varer BPI"s ejendom indtil betaling er sket.

8. ANSVAR FOR MANGLER: Inden for en periode af 12 mdr. fra levering/installation udbedres uden beregning alle fejl og mangler ved fabriksnyt udstyr, der skyldes materiale- eller fabrikationsfejl. Repara­tionen foretages af BPI inden for normal arbejdstid ( 07.00 - 15.30) og omfatter såvel materialer og ar­bejdsløn.

Ydelsen omfatter ikke transport, diæter,  rejsetids-godtgørelse (normal timesats for rejsegodt­gørelse), hotel og evt. forsendelse. Evt. løn for ar­bejde uden for normal arbejdstid betales af køber. Skader på udstyret opstået som følge af ikke for­skriftsmæssig brug eller tilslutning dækkes ikke. Erstatning for driftstab, avancetab, ventetid og an­det indirekte tab ydes ikke.Det påhviler køber at dokumentere, at udstyret er under garanti, i form af faktura.

9. REKLAMATION: Køber kan reklamere over even­tuel manko eller synlige fejl ved leverancen senest 14 dage fra Ieveringsdatoen.Reklamation over æn­drede leveringstider skal ske skriftlig, og inden 1 uge efter, at oplysningen om ændringen er afsendt fra BPI.

10. PRODUKTANSVAR: Forvolder et af BPI leveret udstyr skade på personer eller ting, er BPI kun an­svarlig, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyl­des fejl begået af BPI. Der hæftes dog aldrig for drifttab, avancetab eller andet indirekte tab.

En evt. skadeerstatning begrænses til maks. 2.000.000,­DDK pr. skade. BPI er aldrig ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre.

11.MARKEDSFØRING: Vi forbeholder os ret til at bruge udførte opgaver og projekter i markedsførings- øjemed.

12. TVISTER: Enhver tvist mellem BPI og køber om forståelse og fortolkning af aftaler, ordrer eller kon­trakter skal afgøres efter dansk ret og indbringes for Sø- og Handelsretten i København.

13. SÆRLIGE VILKÅR: I det omfang intet andet er aftalt i nærværende salgs- og leveringsbetingelser er parterne enige om ovenstående betingelser er gældende.
Kontakt os
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
BPI Chambers | Kronborgvej 5, Gesten | 6600 Vejen, Denmark | Phone: +45 75 55 50 93 | Mobile: +45 21 72 43 98 | E-mail: bpi@mail.dk